Adversaria

Vedenie účtovníctva a mzdová agenda

Podvojné účtovníctvo – spracovanie účtovníctva

Spracovanie Podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • Podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov
 • Evidencia DPH – podklad pre daňové priznanie k DPH
 • Vedenie účtovnej evidencie vystavených a prijatých faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku
 • Ročná účtovná závierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
 • Daňové priznanie – vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh
  (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)

Jednoduché účtovníctvo – spracovanie účtovníctva

Spracovanie Jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • Jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Spracovanie peňažného denníka
 • Evidencia DPH – podklad pre daňové priznanie k DPH
 • Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku
 • Ročná účtovná uzávierka a prílohy platnej metodiky Ministerstva financií SR
 • Daňové priznanie – vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb vrátane príloh
  (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch)

Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd

Spracovanie miezd zahŕňa:

 • Výpočet miezd podľa predložených dokladov
 • Prihlásenie, odhlásenie a zmeny týkajúce sa pracovníkov a štatutárov v Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni
 • Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • Vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na Daňový úrad
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch a Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Mzdové listy
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • Zápočtové listy

Účtovné poradenstvo

Účtovné poradenstvo zahŕňa:

 • V rámci vedenia účtovníctva Vám ponúkame i účtovné poradenstvo
Banner
Účtovníctvo
Language: SK   EN